AlcoholvrijeOmngeving.nl

Alcoholgebruik jongeren

1. De gemiddelde leeftijd waarop scholieren gaan drinken was in 2019 13,3 jaar
Vergeleken met 2003, zijn jongeren in 2019 gemiddeld ruim één jaar ouder als zij voor het eerst alcohol drinken (12,0 jaar versus 13,3 jaar).

2. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met wekelijks drinken is 14,4 jaar
- 13,3% van de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool heeft ooit alcohol gedronken. Vrijwel geen van deze scholieren (slechts 1,9%) heeft de laatste maand gedronken.
- 47% van de leerlingen van 12 t/m 16 jaar in het voortgezet onderwijs zegt ooit in het leven alcohol gedronken te hebben, 26% deed dat de laatste maand.
- Naarmate leerlingen van het voortgezet onderwijs ouder worden neemt het percentage dat zegt ooit-gedronken te hebben toe.
- Van de 13-jarige leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt nog geen 1 op de 10 de laatste maand te hebben gedronken, van de 16-jarigen is dat meer dan de helft.
- Bier is verreweg de meest populaire drank onder jongens in het voortgezet onderwijs. Bij meisjes zijn bier en wijn even populair.
- 85% van de studenten van 16 t/m 18 jaar op het MBO en HBO heeft ooit alcohol gedronken en bijna drie kwart heeft dit afgelopen maand nog gedaan.

3. Jongeren die drinken drinken ook veel
- In 2019 was 10,0% van de drinkende jongeren van 12 t/m 17 jaar - volgens het CBS - een zware drinker.
- Volgens de HBSC-2017 studie is 15,9% van de leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs minimaal één keer dronken geweest.
- Door leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs die alcohol gebruiken wordt regelmatig flink gedronken: ruim 70% dronk in de afgelopen maand meer dan 5 glazen alcohol op één gelegenheid.
- Van de studenten MBO en HBO van 16 t/m 18 jaar die alcohol drinken, heeft 21% meer dan 10 glazen op één weekenddag gedronken: jongens (28%) twee keer zo vaak als meisjes (14%).
- De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat in 2016 de helft van de drinkende jongeren van 15 t/m 19 jaar de laatste 30 dagen 6 glazen alcohol of meer had gedronken.

4. Vergeleken met 2003 drinken veel minder leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, maar wordt er door de drinkers onder hen juist vaker gebinged
- Tussen 2003 en 2019 is het alcoholgebruik onder leerlingen van de basisschool sterk afgenomen. In 2003 had de helft van de leerlingen van groepen 7 en 8 al wel eens gedronken, nu heeft nog maar 13,3% van de leerlingen dat ooit gedaan.
- In 2003 dronk 18,9% van de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool de maand voorafgaande aan het onderzoek, in 2019 was dat nog slechts 1,9%.
- Het percentage leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs dat ooit alcohol heeft gedronken is tussen 2003 en 2019 ook spectaculair gedaald van 84,2% naar 46,6%.
- Het alcoholgebruik de laatste maand is bij deze groep leerlingen tussen 2003 en 2019 gedaald van 57,1% naar 26,2%.
- Het percentage drinkende leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs dat regelmatig binge drinkt is in 2019 hoger dan in 2003. In 2003 had 64,1% in de laatste maand wel eens meer dan vijf glazen bij één gelegenheid gedronken, in 2017 is dat 70,6%.

5. Volgens de HBSC-Internationaal studie dronken Nederlandse 11- en 13- jarigen in 2017 (aanzienlijk) minder vaak dan hun leeftijdgenoten in Europa. Nederlandse 15-jarigen daarentegen dronken (ietsje) vaker dan de gemiddelde 15-jarige in andere Europese landen.
- Het percentage Nederlandse 11- en 13-jarigen dat ooit alcohol gedronken heeft lag in 2017 onder het internationale gemiddelde (9 vs. 14% voor de 11-jarigen en 26 vs. 32% voor de 13-jarigen).
- Het percentage jongeren van 11 en 13 jaar dat in de laatste 30 dagen alcohol had gedronken, was ook lager dan Europees gemiddeld (2 vs. 5% voor de 11-jarigen, 9 vs. 14% voor de 13-jarigen.
- Het percentage Nederlandse 15-jarigen dat in 2017 ooit had gedronken lag daarentegen ietsje boven het internationale gemiddelde (62 vs. 59%).
- Ook het percentage jongeren van 15 jaar dat de laatste 30 dagen had gedronken was een beetje hoger dan gemiddeld (40 vs. 37%).

6. Onder jongeren veel behandelingen voor comadrinken; de gemiddelde leeftijd van de comadrinker die in het ziekenhuis wordt opgenomen is 15,5 jaar
- In 2018 werden 1.400 jongeren onder de 18 jaar i.v.m. een alcoholvergiftiging behandeld op de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Aldus VeiligheidNL.
- In 2017 zijn 860 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in een ziekenhuis na overmatig alcoholgebruik. Bij 671 van de 860 opgenomen jongeren was er sprake van een coma als gevolg van alcoholvergiftiging (intoxicatie). Hun gemiddelde leeftijd bedroeg 15,5 jaar.

7. Tot 2014 steeg in de verslavingszorg het aandeel jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar met alcoholproblematiek; in 2015 is er voor het eerst een daling
- Een kleine 1.800 jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar (1.794) meldden zich in 2014 met een alcoholhulpvraag bij de verslavingszorg.
- Gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is in de periode van 2005 tot en met 2014 het aantal hulpvragers onder de 25 jaar bijna verdubbeld van 20/100.000 naar 37/100.000 leeftijdsgenoten.
- In 2015 is het aandeel jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar in de totale groep alcoholhulpvragen in de verslavingszorg voor het eerst gedaald.
- In vergelijking met 2014 waren er in 2015 20% minder jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar met een alcoholhulpvraag.

8. Alcohol speelt rol bij ongevallen en incidenten
- Veiligheid NL telde in 2018 bij de Spoedeisende Eerste Hulp 600 behandelingen i.v.m. alcoholgerelateerde ongevallen en geweld bij jongeren onder de 18 jaar.
- Alcohol speelt een rol in 8,7% van door de politie geregistreerde incidenten met jongeren, zo bleek uit een studie van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar de alcoholincidenten in 2010 in 5 gemeenten in de FoodValley regio.

9. Ouders zijn niet soepel meer
- Uit de HBSC 2017 studie blijkt dat de helft van de leerlingen van het voortgezet onderwijs van 12 t/m 16 jaar zegt dat hun ouders het niet goed vinden als zij thuis drinken, zelfs niet één glas.
- De tolerantie van ouders voor het drinken van alcohol neemt met de leeftijd van hun kind toe.
- Ouders maken, in ieder geval in de ogen van hun kinderen, nauwelijks verschil in het stellen van regels over alcoholgebruik tussen hun dochters en zoons. Beide groepen worden op ongeveer dezelfde mate aangesproken op de noodzaak tot niet drinken.

10. Meer dan 2.000 jongeren krijgen jaarlijks een sanctie opgelegd wegens overtreding van de Drank- en Horecawet (voor alcohol aanwezig hebben op een voor publiek toegankelijke plaats)
- in 2014 kregen 370 jongeren daarvoor een boete. In 2018 waren het 1.393 jongeren.
- in 2014 werden 256 jongeren daarvoor naar Halt gestuurd. In 2018 betrof het 698 jongeren.
- In 2014 kregen 629 jongeren daarvoor een waarschuwing. Hoeveel jongeren een waarschuwing kregen in 2018 is niet bekend.

Meer tabellen, grafieken en cijfers, de bronnen van deze cijfers en de links naar deze bronnen zijn te vinden op de themapagina Feiten en cijfers.
-